Vårstädning 4 maj

Vårstädningen lördag 4 maj

Sandupptagning av gårdarna samt parkeringen är planerad att utföras under vecka 15. Sopa ut gruset mot mitten av gångvägen innan måndag 8 april.

Vi möts lördag den 4 maj kl. 09.00
Gårdsombuden sätter upp en lista över göromål där var och en kan markera vad man gjort. Kan man inte närvara under städdagen går det bra att utföra aktiviteter
före städdagen bara man kommer överens med gårdsombuden:
Norra gården: R56 och R68
Mellangården: R23 och R25
Södra gården: R4 och R6

Samling på Södra gården efter städning för gemensam grillning kl. 12.00 för att stärka gemenskapen!

I samband med gårdsstädningen kommer en brandinspektion av garagen ske. Vid inspektionen bör garagen vara tillgängliga. Vid styrelsemötet 20130314 beslutades att en brandinspektion ska ske varje år för att kontrollera att inga brandfarliga produkter förvaras i garagen. Garagen är inga förråd och produkter som inte klassas som bil produkter som ska förvaras i brandskåp måste tas bort. Vi vill påminna om att garageportarna alltid skall hållas låsta för att minska risken för inbrott i garagen. Medlemmar som missbrukar detta kan enligt föreningens stadgar förlora sin rätt till ett garage.

Ännu en påminnelse går ut att parkering på gårdarna inte är tillåtet annat än för på- och avlastning.

Väl mött lördagen den 4 maj kl. 09.00!

STYRELSEN

Grannsamverkansbrev

Grannsamverkansbrev januari och februari 2019

Rumbastigens årsstämma 19 februari 2019 i Brunnagården

Rumbastigens samfällighetsförenings medlemmar kallas till
ordinarie föreningsstämma 2019.

Tid: Tisdagen den 19 februari.
Rumbastigens stämma börjar kl 19.15
Plats: Kyrkans Hus i Brunna (Brunnagården) vid infarten till Artistvägen
Obs! Antennens stämma börjar kl 18.30 i samma lokal

Förslag till föredragningslista för stämman

 1. Kontroll av röstlängden för stämman.
  Registrering och insamling av fullmakter samt utdelning av röstkort sker vid medlemmarnas ankomst.
 2. Mötet öppnas
 3. Val av ordförande och sekreterare för stämman.
 4. Fastställande av dagordning samt godkännande av tid och sätt för kallelsen
 5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse för 2018
 7. Ekonomiskt utfall för 2018
 8. Revisorernas berättelse
 9. Ansvarsfrihet för styrelsen
 10. Förslag till ersättning för styrelse
 11. Inkomna motioner från medlemmarna
 12. Styrelsens motioner i övrigt
 13. Förslag till budget för 2018 och debiteringslängd
 14. Val av styrelse, gårdsombud, valberedning samt revisorer
 15. Övriga frågor
 16. Meddelande om plats där stämmo-protokoll blir tillgängligt
 17. Mötet avslutas

Handlingar till årsstämman

 • Verksamhetsberättelse för 2018 Bilaga 1
 • Ekonomiskt utfall för 2018 Bilaga 2
 • Förslag till budget för 2018 Bilaga 2
 • Revisorernas berättelse Bilaga 3
 • Ersättning till styrelsen Bilaga 4
 • Medlemmars motioner Bilaga 5
 • Styrelsens motioner Bilaga 6
 • Förslag till styrelse, revisorer, gårdsombud för 2019 Bilaga 7
 • Fullmaktsblankett (skall lämnas på stämman) Bilaga 8

  Kallelse och bilagor.pdf

Julgransinsamling måndag morgon 14 januari!

Lämna din barriga gran där vi ställer soptunnorna nu på måndag morgon 14 januari. Hämtning sker under veckan men granarna måste finnas på plats måndag morgon.

Mellan 8 och 13 januari kan du lämna din julgran på någon av kommunens upphämtningsplatser.

Tänk på att
• Julgranen ska vara helt fri från glitter och prydnader
• Skräp och sopsäckar får inte lämnas på platsen
• Granen får max vara 2,5 meter
• Alla upphämtningsplatser är markerade med skylt

Här kan du lämna din julgran
• Grönytan vid korsningen mellan Artistvägen & Tangoslingan
• Korsningen mellan Artistvägen & Glasyrvägen

Att återvinna julgranen är en bra insats för miljön. Enligt Naturskyddsföreningen ger en återvunnen gran tillräckligt med el för fyra maskiner tvätt.

God Jul och Gott Nytt År önskar styrelsen

Sophämtning som vanligt. Kom ihåg att ställa ut tunnorna. Kretsloppscentraler stängda.

Vattenavstängning

Info om vattenavstängning.
18/12 mellan kl. 11.00 och ca. 13.00

Vattenavstängning 4/12 mellan 8–11

Vattnet kommer alltså att stängas av den 4:e december mellan kl 8-11.

Höststädningen

Vi har haft höststädning vilken gick fint. Tack alla som ställde upp. Det kommer att fortsätta att lagas hål på garagetaken. Har du läckage hör av dig så försöker vi hitta tid att fixa det.

Täta skruv i garage

Städdag på lördag. Om vädret tillåter tänkte vi täta skruvar i de garage där det läcker. De som har problem säg till och ta gärna ut bilen så det går att komma åt annars blir det inte gjort.

Håll tummarna för någorlunda väder.

Höststädning

Vi har även i år en höststädning.

27:e oktober kl. 09.00.

Vid stämman 2015 framröstades en höststäddag enligt inkommen motion.

Städdagen börjar kl. 09.00, lördag 27 oktober om vädret tillåter och avslutas med gemensam grillning på Södra gården ca kl. 12.00.

Vi hjälps åt med att:

 • klippa buskar
 • klippa häckar
 • kratta löv
 • bortkörning av ris och löv, alternativt klippa ner löven i gräsmattan som vi gjorde förra året
 • Farthindren skall utvärderas, och plockas ner till nästa säsong.
  Säg din mening om hur hindren fungerar, placering, räcker antalet? 

En påminnelse går ut till alla medlemmar att motioner inför stämman 2019 ska ha inkommit innan december månad 2018.

Vi vill också uppmana alla medlemmar att följa Samfällighetens nyheter som ni kan anmäla er på via vår webbplats för att hålla er uppdaterade, samt facebookgruppen Vi som bor på Rumban.

Med vänlig hälsning
STYRELSEN