Rumbastigens årsstämma 19 februari 2019 i Brunnagården

Rumbastigens samfällighetsförenings medlemmar kallas till
ordinarie föreningsstämma 2019.

Tid: Tisdagen den 19 februari.
Rumbastigens stämma börjar kl 19.15
Plats: Kyrkans Hus i Brunna (Brunnagården) vid infarten till Artistvägen
Obs! Antennens stämma börjar kl 18.30 i samma lokal

Förslag till föredragningslista för stämman

 1. Kontroll av röstlängden för stämman.
  Registrering och insamling av fullmakter samt utdelning av röstkort sker vid medlemmarnas ankomst.
 2. Mötet öppnas
 3. Val av ordförande och sekreterare för stämman.
 4. Fastställande av dagordning samt godkännande av tid och sätt för kallelsen
 5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse för 2018
 7. Ekonomiskt utfall för 2018
 8. Revisorernas berättelse
 9. Ansvarsfrihet för styrelsen
 10. Förslag till ersättning för styrelse
 11. Inkomna motioner från medlemmarna
 12. Styrelsens motioner i övrigt
 13. Förslag till budget för 2018 och debiteringslängd
 14. Val av styrelse, gårdsombud, valberedning samt revisorer
 15. Övriga frågor
 16. Meddelande om plats där stämmo-protokoll blir tillgängligt
 17. Mötet avslutas

Handlingar till årsstämman

 • Verksamhetsberättelse för 2018 Bilaga 1
 • Ekonomiskt utfall för 2018 Bilaga 2
 • Förslag till budget för 2018 Bilaga 2
 • Revisorernas berättelse Bilaga 3
 • Ersättning till styrelsen Bilaga 4
 • Medlemmars motioner Bilaga 5
 • Styrelsens motioner Bilaga 6
 • Förslag till styrelse, revisorer, gårdsombud för 2019 Bilaga 7
 • Fullmaktsblankett (skall lämnas på stämman) Bilaga 8

  Kallelse och bilagor.pdf