Ny gång- och cykelbana längs Artistvägen

Samhällsbyggnadskontoret anser att det behövs en översyn över hela
Artistvägen. Det finns idag stora trafikproblem vad gäller säkerhet,
tillgänglighet och framkomlighet. Det finns ingen bra utformning för lämning och hämtning av barn från Brunnaskolan och förskolan, samt att
parkerade bilar backar och vänder på olämpliga platser längs med vägen.
Korsningen mellan Granhammarsvägen och Artistvägen är stor och öppen vilket inbjuder till höga hastigheter. För att dämpa hastigheterna och öka trafiksäkerheten behöver korsningens utformning ses över.

Projektet projekterades 2017 och i samband med det delades projektet
in i två etapper på grund av omfattningen:

Etapp 1: inkluderar vändplanen på Artistvägen, övergångställen, gång- och
cykelväg samt en hämtning-/lämningszon mellan korsningen
Artistvägen/Flamencovägen och vändplanen på Artistvägen.

Etapp 2: innefattar gång- och cykelväg, parkering, samt korsningen
Granhammarsvägen/ Artistvägen. Båda projekten projekterades färdigt under 2017 och klara att byggas 2019–2020.
Samhällsbyggnadskontoret föreslår att under 2019 bygga Etapp 1