God Jul & Gott Nytt År

önskar styrelsen

15 december sista dag för motioner

Vad är en motion?

Alla ägare till fastigheter inom vår samfällighet har rätt att komma med idéer på förbättringar rörande vår samfällighetsförening. Är det större förbättringsförslag görs det bäst genom att skicka in en motion. En motion är ett förslag till beslut som väcks av en enskild person eller en grupp av personer. Beslut om motionen görs sen i en beslutande församling, exempelvis en samfällighetsförenings årsmöte. Men enklare förbättringsåtgärder som inte belastar samfällighetens ekonomi väsentligt, ligger inom samfällighetsföreningens ändamål (de anläggningar som finns angivna i anläggningsbeslutet) kan styrelsen fatta beslut om direkt. Det kan exempelvis vara underhåll som byte av lås på en dörr, byte av en trasig fönsterruta, plantering av ny växt eller sanering av klotter osv. Styrelsen har även rätt att utföra förbättringsåtgärder och förnyelseåtgärder som ligger inom underhålls- och förnyelseplanen utan att det behöver beslutas om det på en årsstämma.

När skickar man in en motion till styrelsen?

Motioner kan skickas in till styrelsen under hela året, men för att behandlas på aktuellt års årsstämma bör motionen komma styrelsen tillhanda senast 15 december året innan. Detta enligt våra stadgar för att styrelsen ska hinna bereda svar enligt samfällighetslagen och vad som står i våra stadgar. Samt att alla motioner + berett svar ska hinna gå ut med handlingarna inför årsstämman. Kommer det in motioner efter det datum som styrelsen har satt kan de inte följa med kallelsen och därför inte heller tas upp på stämman. Om man då anser att frågan inte kan vänta till nästa årsstämma så kan man istället yrka på en extrastämma. Extrastämma kan enligt 49 § lagen om förvaltning av samfälligheter begäras av minst en femtedel av samtliga röstberättigade medlemmar.

Vad ska finnas med i en motion?

För att det skall vara enkelt för styrelsen och alla andra medlemmar i föreningen att ta ställning till er motion är det väldigt viktigt att den innehåller tydlig och klar information om vad det är ni vill skall genomföras, varför och förslag på hur. Självklart måste den också innehålla namn, kontaktuppgifter, adress och husnummer. Ju mer genomarbetad en motion är, desto kortare tid tar diskussionerna på årsstämman och stämman kan snabbare gå till beslut, en bra motivator till att lämna in bra motioner helt enkelt. Motionen skall också vara påskriven/signerad eller skickad via e-post.

Mall för motioner: 

Vad kan man lämna in en motion om?

Viktigt att tänka på är att motionens innehåll ska ligga inom samfällighetsföreningens ändamål (de anläggningar som finns angivna i anläggningsbeslutet). Vilket innebär underhåll och förnyelse av grönområden, vägar (asfaltsytor) och parkering. Du kan alltså inte lämna in motioner kring frågor som berör förslag på annan fastighet. Exempelvis att samfälligheten eller styrelsen ska ombesörja underhåll på medlemmarnas fastigheter.

Hur arbetar styrelsen med motioner?

Styrelsen läser noga igenom motionerna och inhämtar kunskap om aktuella ärenden om det råder osäkerhet. Vår samfällighet har ett avtal med Villaägarna och har tillgång till deras juridiska och förvaltningstekniska rådgivning. Och om oklarheter råder inhämtar styrelsen stöd och hjälp därifrån. Styrelsen har kontinuerlig kontakt med motionärerna, utsedd kontaktperson finns ofta angiven, och förklarar om en motion kommer att föreslås avslag på årsstämman. Det ska man som motionär inte få läsa om i de utskickade handlingarna. Styrelsens ansvar är alltid att följa de lagar och regler som finns för att skydda samfälligheten och dess delägare.

Vad händer om jag lämnar in en motion där förslaget ligger utan för samfällighetens uppdrag?

Att lämna in motioner som ligger utanför samfällighetsföreningens ändamål (de anläggningar som finns angivna i anläggningsbeslutet) kan alltid göras. Och styrelsen kommer alltid att bereda svar om att motionen ska avslås av årsstämman eftersom styrelsen ska agera utifrån samfällighetslagen och våra stadgar. Om stämman ändå röstar igenom motionen kan alltid styrelsen vägra att verkställa beslutet. Detta för att om styrelsen går emot samfällighetslagen och våra stadgar och ändå verkställer ett beslut som ligger utanför samfällighetens ändamål kan detta beslut klandras/överklagas till mark- och miljödomstolen i evig tid. Och då är det hela den styrelsen som verkställde beslutet som personligen kan bli skadeståndsskyldiga.

Hur gör jag om jag vill föreslå att vi som fastighetsägare ska samverka i olika fastighetsfrågor?

En väg att gå för att lyfta en fråga är att skicka in förslag till punkten övriga frågor på dagordningen. Övriga frågor är informativa ärenden som inte kräver något beslut. En övrig fråga kan också fördelaktigen beredas innan mötet och skickas ut med handlingarna så att punkten/ärenden går smidigt och inte tar för lång tid. Att man skriver ett förslag kring hur vi exempelvis skulle kunna samverka kring omläggning av tak osv. Men årsstämman kan alltså inte verkställa och rösta igenom frågor som ligger utanför samfällighetens ändamål, men man kan kolla intresse kring vilka som är intresserade av att samverka och skapa en arbetsgrupp utanför samfälligheten och styrelsens arbete.

En annan väg att gå är att inte vänta till en årsstämma utan att fråga efter intresse i vår facebokgrupp ”Vi som bor på rumban”. Kontakta styrelsen om du vill gå med i den.

Varför så stringent hållning kring samfällighetens ändamål/anläggningsbeslut?

Vi är alla fastighetsägare/delägare i vår samfällighet och samfällighetslagen, våra stadgar och underhålls-/ förnyelseplan finns som ett skydd för oss delägare. Detta för att en grupp/individ inte ska kunna driva igenom sina egna intressen och köra över enskilda delägare. Att vår samfällighet är välskött, har en stabil ekonomi och en bra underhålls- och förnyelseplan ökar värdet på våra fastigheteter vid en eventuell försäljning. Har vi en samfällighet som inte tar höjd för framtida underhållsarbete och stora kostnader kan det i sin tur sänka värdet på våra fastigheter beroende på när en större kostnad väntas belasta samfällighetens ekonomi. Läs mer om detta i vår underhålls- och förnyelseplan, som vi också måste ha enligt lag av samma anledning.

Kan vi ändra våra stadgar till att utöka samfällighetens ändamål/ anläggningsbeslut?

Vi kan inte skriva vad vi vill i stadgarna utan måste anpassa oss efter lagen om förvaltning av samfälligheter. I 28 § i nämnda lag står det vad stadgarna för samfällighetsförening skall ange. Stadgarna får alltså inte heller innehålla föreskrifter som strider mot lag.

Länk till samfällighetslagen.

Nu hoppas styrelsen på att vi i samfälligheten har lite funderingar och tankar på vad som kan bli bättre och att de resulterar i några motioner och att vi får lite spännande förbättringar att jobba med under året. Engagemang är något positivt och det allra bästa sättet att utveckla en samfällighet.

Inbrott i garagen

Det är av yttersta vikt att garageportarna stängs och låses. Tjuvarna kommer in i hela längan om en port är öppen/olåst. Stölder har förekommit de senaste veckorna. Uppmärksamma folk runt garagen ni inte känner igen genom att t.ex. hälsa.

Ny gång- och cykelbana längs Artistvägen

läs mer under fliken Nyheter!

Gräsklipparschema för 2019

Bifogat finns sommarens gräsklipparschema för alla gårdarna.

Vattenavstängning!

Med anledning av vattenmätarbyte kommers vattnet att stängas av
12 februari kl. 11-12

I samband med avstängningar och arbeten på ledningsnätet kan missfärgat, brunt, grumligt eller vitt vatten förekomma. Missfärgat vatten är inte farligt, missfärgningen består av rostutfällningar. Använd dock inte tvättmaskinen direkt efter en avstängning, då ljusa kläder då kan bli svagt färgade.

Ändringar i tv-utbud från Comhem

Följande text kommer från ComHem och har skickats ut på mail.

Med stor sannolikhet släcks TV4-kanalerna och C MoreTisdag den 10 december kl. 23.59 kommer TV4-kanalerna och C More med all sannolikhet att utgå ur Com Hems utbud tillsvidare. Anledningen är att TV4, ägt av Telia, tyvärr inte velat inleda en seriös förhandling om vårt nya avtal. Vi kommer in i det sista försöka få igång en förhandling, men just nu pekar allt mot att vi kommer att tvingas släcka kanalerna vid midnatt natten till onsdag.

TV4:s ägare har gång på gång skjutit på våra förhandlingar och därför har vi redan förlängt avtalet så långt det är möjligt. Com Hem planerar sedan länge att genomföra en omfattande digitalisering under 2020, och det innebär att vi inte kan skjuta på förhandlingarna längre. Det vet TV4 och Telia.

Trots förlängning har huvudfrågan inte besvarats; huruvida alla tv-tittare ska ha möjlighet att titta på TV4 på det sätt de själva vill, oavsett vilken leverantör de har? Telia verkar vilja begränsa antalet konkurrenter och därmed minska kundernas valfrihet. Vi vill möjliggöra för våra kunder att få tillgång till sitt innehåll digitalt och till appar, smartphones, surfplattor och givetvis via tv.

Vi beklagar detta djupt, och har stor förståelse för att det kommer drabba er och era boende.

Våra grundutbud
TV4-avtalet påverkar det tv-utbud som vi distribuerar till era fastigheter och de abonnemang som era boende har hos oss. Fram tills att vi är överens om ett nytt avtal med Telia kommer samtliga av deras kanaler saknas i våra utbud.

Tillsvidare ersätter vi de berörda kanalerna med annat utbud. TV4 ersätts med National Geographic. För de som har haft Sjuan ersätts den med Paramount Network och TV12 med History Channel. I det abonnemangsfria digitala utbudet tillkommer även ATG Live och Expressen TV tillsvidare.

Våra abonnemangs- och gruppavtalskunder
De boende som omfattas av gruppavtal eller individuellt abonnerar på andra kanaler från TV4 och C More informeras individuellt om vilka kanaler som omfattas och de tillfälliga ersättningskanaler som erbjuds istället.

Vi beklagar de besvär som detta kan orsaka er och era boende. Vi gör allt vi kan för att få till en seriös förhandling med Telia och uppdaterar kontinuerligt comhem.se/fastighetsagare med den senaste informationen. Information till våra konsumentkunder kommer att finnas tillgängligt på sidan www.comhem.se/aktuellt

Information till era boende
För att underlätta för er att informera era boende, föreslår vi att ni använder informationstexten nedan till utskick eller på hemsidan.

Information om TV4-kanalerna och C More
Avtalet mellan Com Hem och TV4:s ägare Telia, som reglerar TV4-kanalerna och C More har upphört att gälla och därför har Com Hem ersatt dessa kanaler med annat utbud tillsvidare.


Com Hems högsta prioritet är givetvis fortsatt att nå en överenskommelse med Telia så snart som möjligt.

Det är Com Hem som sköter förhandlingarna med Telia, och inget som vi fastighetsägare i nuläget kan påverka. Vi inväntar en överenskommelse mellan Com Hem och Telia.

För dig som köpt individuella digital-tv-abonnemang kommer ni få mejl och sms angående ersättningskanaler eller annan kompensation.

Följ de senaste uppdateringarna om förhandlingen påwww.comhem.se/aktuellt


Med vänliga hälsningar,
Stefan Trampus
Chef Fastighetsaffärer Com Hem

Tack för riktigt bra arbete på vårstädningen!

Grannsamverkansbrev

Grannsamverkansbrev januari och februari 2019

Täta skruv i garage

Städdag på lördag. Om vädret tillåter tänkte vi täta skruvar i de garage där det läcker. De som har problem säg till och ta gärna ut bilen så det går att komma åt annars blir det inte gjort.

Håll tummarna för någorlunda väder.