Föreningsstämma

Föreningens årsstämma för medlemmar beslutar om vilka drift- och underhållsärenden som ska genomföras under det kommande budgetåret. För att kunna rösta i beslutsärenden är det viktigt att du känner till regler för omröstning och fullmakt.

Årsstämma i februari
Årsstämman hålls varje år i februari. Senast 15 december ska medlemmar som har förslag lämna in sina motioner till styrelsen.

Kallelsen till stämman delas ut senast 14 dagar före stämman. I kallelsen bifogas även övriga handlingar (eller senast en vecka före stämman).

Av praktiska skäl samordnas stämman med stämmorna för Antennens respektive
Polkettstigens samfällighetsföreningar. Lokal för stämman brukar vara Brunnagården.

Omröstningsregler

 • Endast de medlemmar som betalat sina föreningsavgifter får delta i omröstningar. Alla medlemmar får däremot närvara vid mötet och yttra sig.
 • Personer som gemensamt äger en fastighet (samäganderätt) har tillsammans en röst och
  måste alltså vara överens för att kunna rösta.
 • Om bara en av ”samägarna” kommer krävs en fullmakt från den andra ägaren. Fullmakten ska vara skriftlig och innehålla uppgift om vem fullmakten är för, vilket sammanträde som avses samt vara undertecknad av den som inte kan närvara.
 • En medlem kan skicka ett ombud i sitt ställe. Ombudet får företräda endast en medlem.
  Ombudet skall ha en fullmakt från den medlem han företräder (se punkten ovan ang fullmakts
  innehåll). Det är således inte tillåtet att samtidigt företräda dels den man samäger
  fastigheten med, dels ytterligare en medlem.
 • Avprickning i röstlängd och kontroll av fullmakter sker vid ankomst. Röstkort delas ut.
 • Nya medlemmar ska meddela styrelsen om ägarförhållanden i god tid innan årsstämman.