Nyheter

Rumbastigens samfällighetsförenings medlemmar kallas till ordinarie föreningsstämma 2021

Ingen gemensam stämma p.g.a. Covid-19. Medlemmarna ger styrelsen fullmakt att ta de beslut som beskrivs i informationsbladet. Styrelsen kommer att träffas den 28 februari kl. 14.00.

Förslag till föredragningslista för stämman

1. Kontroll av röstlängden för stämman. Registrering och insamling av fullmakter samt utdelning av röstkort sker vid medlemmarnas ankomst.

2. Mötet öppnas

3. Val av ordförande och sekreterare för stämman

4. Fastställande av dagordning samt godkännande av tid och sätt för kallelsen

5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare

6. Styrelsens verksamhetsberättelse för 2020

7. Ekonomiskt utfall för 2020

8. Revisorernas berättelse

9. Ansvarsfrihet för styrelsen

10. Förslag till ersättning för styrelse

11. Inkomna motioner från medlemmarna

12. Styrelsens motioner i övrigt

13. Förslag till budget för 2021 och debiteringslängd

14. Val av styrelse, gårdsombud, valberedning samt revisorer

15. Övriga frågor

16. Meddelande om plats där stämmoprotokoll blir tillgängligt

17. Mötet avslutas