Sophantering

Grönt kärl för brännbart och brunt kärl för hushållsavfall. Kärlen placeras på uppställningsplats vid respektive gård, och töms tidigt måndag morgon jämna veckor.

Ansvar
Kommunen ansvarar för insamling, transport och bortskaffande av hushållsavfall. Fastighetsinnehavare är ytterst ansvarig gentemot kommunen för hantering av sitt avfall inom fastigheten. Alla har ansvar för att sortera ut sitt farliga avfall och att sortera så att avfallet kan återvinnas och behandlas på ett miljösäkert sätt.

Avgifter
Renhållningen är avgiftsfinansierad. Fastighetsinnehavare är skyldig att teckna ett abonnemang och betala avgift enligt avfallstaxan.

Genom att sortera ut förpackningar och tidningar bidrar du till en ökad materialåtervinning. Samtidigt minskar du volym på dina sopor och därmed sänker du dina kostnader. Sorterar du ut matavfall får du en lägre abonnemangsavgift, dessutom bidrar du till en bättre miljö.

Att källsortera sina sopor är med andra ord lönsamt. Du kan välja mindre sopkärl och/eller längre hämtningsintervall. Tveka inte att kontakta  kontaktcentret så hjälper de dig!

Alla får kompostera sitt matavfall hemma. Komposteringen ska ske i godkänd behållare sedan skriftlig anmälan lämnats till Bygg- och miljönämnden

Kontakt
Kontaktcenter VA & avfall:
08-581 690 00
(menyval 6)

Telefontider:
mån–tors. kl 09.00–16.30, fre kl 09.00–15.00
E-post: va.avfall@upplands-bro.se

Kundtjänst för slam och fett:
08-558 061 60
Jourtelefon:
0771-10 35 00
E-post: slamtomning@relita.se